آدمایی که تو قلبتن از پشمای دور کیر من بیشترن😹🖕🏿🇻🇺