*✅اگر دوست داری آخر کارَت به سعادت و خو شبختی ختم بشه جمع