دلبسته کلاسای مجازی که حضوری میزدم و فرار میکردم نیستما!