بعضی آدما تو زندگیمون قشنگ معلومه که جواب کارای خوبمون بو