خووب بچه ها میخوام بهتون بازم بگم که یه موقع فکر نکنید ای