مهم نیست در این کره خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر حرفهایمان