داعش را جوانهای عراق و سوریه و ایران نابود کردند ...