مادربزرگ عشقش به پدربزرگ را با پوشیدنِ دامنِ گُلگُلیِ پُر