🌱🍒در عصر یخبندان تنهایی، اگرخودت دیوانگی نکنی، حتما دیوان