تو بدونِ اینکه یه ثانیه از زندگیتو کنارِ من بگذرونی ، گذا