این کیک برا تولده یاشار و نازلی که تازه بدنیا اومدن خریدم