‏کاش آدماهم بعد خنجر زدن از پشت مثل زنبور عسل بعد از نیش