در روابط عاطفی تنها یک مدل خیانت را به رسمیت می شناسم، و