حال کسی را داشتم که در تاریکی از تنهایی بترسد و برای فرار