هیچ وقت بابت عشق هایے ڪه نثار دیگران ڪرده اید و بعدها به