✍ اجازه ندهید که دیروز بیشتر از امروز مورد توجه قرار گیرد