دزدان دریایی همیشه از گوشواره در گوش خود استفاده می کردند