طبق گزارش کی مدیا بی تی اس در روز انتشار آلبوم کنفرانس خب