به توسوگندوبه نذرگل سرخ وبه پروانه که درعشق فنامیگردد،زند