سال روز پاک ترین، زلال ترین، شادترین و مقدس ترین پیوند هس