بچه ها بیاین کیک تولد محسنا بخورید .نوش جونتون .Sh