اخرشم، یار همیشگی ت هندزفریه پ وقت خودتو الکی هدر نده!🚶‍♂💔