ممکنه آدمای زیادی باشن که دوستت داشته باشن، ولی قطعا چشما