‏تو دنیای ما کسی که حرفشو رک میزنه و ادا در نمیاره همیشه