بچه ها من و بنیامین رفته بودیم دماوند جای شما خالی