بلک پینک با ترک PINK VENOM موفق به کسب۴۶۸،۹۶۸ شنونده خاص