لیسا در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین سرچ رو در بین اعضا در یوتیو