سه تا از هشتگ های مربوط به رزی در وبیو ترند شدن همینطور ی