اولین واصلی ترین و اخرین نورمن در ناکجا اباد موعود هستم👻