به پشت دراز بکشید یک تیوپ یوگا یا چیزی مانند آن مثلا یک ک