من ک کلی با اینا و چیزایی دیگه کتک خوردم هی یادش بخیر