بچه ها این لنگی جعفر سلمانی رو مسخره می کنه باید این دفعه