هرمزگانمان را هرگز به حراج نخواهیم گذاشت....پارسیان هرمزگ