خدایش این الویه شبیه تبلیغشه ؟ بعد میگن چرا امار طلاق زیا