وقتی از آلبانی بهت دیکته می کنن چی بگویی و بنویسی!😂😉