*🔻 داریوشِ خواننده گفته اگه ۳ درصد مردم قیام کنن نظام سقو