🔰امروز عکس سردار عزیز درست در قلب آمریکا که فرمان به شهاد