azhame gozashtam hame tarkam kardan kesi dark nakard....