*ل👈👈👈طفاا. کامنتهاروبخونید ادامه در کامنت 🛑 به اطلاع می ر