±بعضی وقتا چون راحت به دستت میارن ، فکر می کنن راحت نمیتو