این عکس خیلی معنی داره.!هزاران بی ریشه نمیتونن یه با ریشه