هرکدام از ما را چیزی نجات می داد ،
یکی را سفر ،
یکی را کتاب ،
یکی را گیاه ،
یکی را نور ،
یکی را ...
یکی را چه ؟!
شاید یکی را هیچ چیز ...