چه فایده ای داره نگرانِ من باشی ولی، از من دفاع نکنی؟ خیل