برگزاری تمرین بدنسازی صبح پرسپولیس و بازگشت هنانوف