ولی نتم تا یک دقه دیگه تموم میشه💔از شانس خوبمه دیگه😐