تا وقتی لیست آرزوهات خالی نشده دست از تلاش برندار...