پیام تلخ فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس/ امروز دوباره برای ب