تعدادی از «به جنهم رفتگان» با موشکها و پهپادهای سپاه