طرف با سابقه ای که داشته نتونسته پناهندگی بگیره ، حالا رف