من با هیچ کاربری مشترک نیستم لطفا سوال نفرمایید خیال بعضی